මැයි 09 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය අවලංගු කෙළ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here