බුර්කාව තහනම් කිරීමේ නියෝගයට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර අත්සන් 2021-03-12 දින අත්සන් තබා ඇත. එමෙන්ම රට තුල ලියාපදිංචි නොවූ මද්‍රසා පාසැල් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් ද වසා දමමින් රටේ සෑම වයස අවුරුදු 5-16 ත් අතර දරුවෙකු ජාතික අධ්‍යපාන ක්‍රමයට අනුව අධ්‍යාපනය ලැබීය යුතු පරිසරයක් සැදීමට පියවර ගෙන ඇත…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here