ඉන්දියාවේ සිටින සිය පුරවැසියන්ට වහාම ඒරටින් පිටවන ලෙස එක්සත් ජනපද රජය දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ ඒක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් 4 වන මට්ටමේ සංචාරක සෞඛ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රවේශය සීමා කර ඇති බැවින් උග්‍රවන COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් “ආරක්ෂිතව වහාම ඉන්දියාවෙන් පිටව යන ලෙස” ඒක්සත් ජනපදය තම පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙහිදී සිය පුරවැසියන් වෙනුවෙන් විශේෂ ගුවන්සේවා පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද ඒක්සත් ජනපද රජය කඩිනම් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here