ලියාපදිංචි මෝල් හිමියන් හා ගොවීන් නොවන වී තොග රැස්කරන අතරමැදි ජාවාරම්කරුවන් සොයා දින තුනක් පුරා පොළොන්නරුව ,අනුරාධපුරය ,අම්පාර සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි සිදුකරන ලද වැටලීම් වලදී වී කිලෝ ලක්ෂ 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ බාරයට ගෙන ඇත.

වී තොග රැස්කර තිබූ අතරමැදි අනවසර ගබඩා 30 කට පමණ ද මුද්‍රා තබා ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here