සියලු පාසල්වල ඇති අන්තර්ජාල පහසුකම්වල හා තාක්ෂණික ඒකකවල යම් අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා නම් එම තත්ත්වයන් සඳහා 2023 වසර වනවිට සම්පූර්ණයෙන් විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එමඟින් ශ්‍රී  ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය නූතන ලෝකයට ගැළපෙන ආකාරයට වෙනස් කිරීමට තමා අපේක්ෂා කරන බවත් දුෂ්කර පළාත් පාසල්වල දරුවන්ට, අන්තර්ජාල පහසුකම් දීම සඳහා අන්තර්ජාල පිවිසුම් සබඳතා කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම වෙනුවෙන් පළාත් මට්ටමින් අදහස් ලබා ගැනීම මේ වනවිට අරඹා ඇතැයිද පාසල්වල යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් විශාල ආයෝජනයක් කරන අතර එම මුදල් දිසා ලේකම්වරුන් මාර්ගයෙන් අදාළ පාසල්වලට දීමට කටයුතු කරන බවද ජනාධිපතිවරයා කීවේය.

මෙරට ජාතික පාසල් ප්‍රමාණය වැඩි කර එම පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ආර්ථික තරාතිරම, පදිංචි ප්‍රදේශය නොකතා පෙර පාසල් දරුවාගේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවා දක්වා සර්ව සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් දීම තම ආණ්ඩුවේ අරමුණ බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් ඩිජිටල් අවකාශයක් මුදාහැරීම යන සංකල්පයට අනුව ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනට එක්වෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here