සිනමාවේ විකට රජු වූ ටෙනිසන් කුරේ වෙනුවෙන් මොරටුව මහ නගර සභාව විසින් මොරටුව, විල්ලෝරාවත්ත පළමුවැනි පටුමඟ ‘කලාභූෂණ ටෙනිසන් කුරේ මාවත’ ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

එය ටෙනිසන් කුරේ මහතාගේ බිරිඳ මල්සිරි කුරේ විසින් විවෘත කරනු ලැබුවා.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here