මිථ්‍යාව = මළ සිරුරකින් විෂබීජ පිට විය හැකි යැයි සිතීම

සත්‍යය = මළ සිරුරකට සියළු දේ දැනෙනවා, ඇහෙනවා, පුච්චද්දි රිදෙනවා යැයි සිතීම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here